Rozhovor s Vojtěchem Potockým

Vedete kandidátku politického hnutí NEZÁVISLÍ ve volbách do zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih. Řekněte něco o sobě svým potencionálním voličům.

Je mi 41 let, jsem ženatý, mám 12tiletou dceru Elišku. Vystudoval jsem Vysokou školu báňskou – technickou univerzitu Ostrava, fakultu stavební, obor městské inženýrství a architektura. Nastoupil jsem nejprve jako stážista na městském obvodě Poruba, po té jako referent odboru dopravy a komunálních služeb. V době kdy se začalo čerpat z různých fondů, jsem nastoupil na Útvar rozvoje, projektů a fondů. V rámci restrukturalizace úřadu jsme se stali součástí odboru technického a provozního. V roce 2006 jsem dostal nabídku pracovat na Útvaru hlavního architekta Magistrátu města Ostravy jako pořizovatel územních plánů, později jako vedoucí oddělení územního plánování. Vrcholem mé práce bylo pořízení nového Územního plánu Ostravy. Po sloučení Útvaru hlavního architekta a stavebního odboru jsem pokračoval v práci pořizovatele. V roce 2017 jsem přestoupil na odbor dopravy Magistrátu města Ostravy, kde mimo jiné mám na starosti cyklistickou dopravu. Tuto práci, kterou dělám rád a naplňuje mě, dělám doposud.

To je poměrně bohatý výčet pracovních zkušeností.

A právě tyto získané zkušenosti za sedmnáct let mé práce bych chtěl uplatnit v politice.

Proč právě v politice?

V rámci své praxe jsem se setkával s různými problémy občanů, které jsme společně řešili.

A vyřešili?

Většinou ano, někdy bohužel ne, nelze z pozice úředníka vyřešit vše. Úředník nerozhoduje o koncepci či strategickém plánu a podobně.

Z pozice politika to jde?

Ano, z pozice uvědomělého politika to jde. Ze své dosavadní praxe jsem dospěl k následujícímu závěru, co vlastně potřebuje občan jakéhokoliv města, aby byl spokojený.

To by možná vaše potencionální voliče taky zajímalo?

Každý občan chce, aby byly cesty a chodníky v dobrém stavu. Aby byla řádně provedena jejich zimní a letní údržba a pokosena tráva. Hlavně, aby se ve svém každodenním životě cítil bezpečně, nikdo mu nesnižoval kvalitu jeho života. Proto každý politik by měl myslet na lidi, na jejich problémy, které by měli společně řešit a vyřešit.

Tomu rozumím, co bylo tedy impulsem jít do politiky a proč právě politické hnutí NEZÁVISLÍ?

Jsem ostravský patriot. V Ostravě jsem se narodil, získal zde vzdělání, mám tady rodinu a práci. Dospěl jsem k závěru, že bych měl za to, co jsem dostal, svému rodnému městu něco vrátit. Nechci kritizovat, nelíbí se mi, jakým směrem se ubírá městský obvod Ostrava-Jih. Mám jinou představu, jak by měla radnice městského obvodu fungovat. Nechci jen o tom mluvit, že chci změnu, já se chci pokusit něco změnit. A proč politické hnutí NEZÁVISLÍ? Oslovil mě jejich program, paní starostku Lianu Janáčkovou znám v rámci své pracovní činnosti. Mnoho pro městský obvod Mariánské Hory a Hulváky udělala a věřím, že ještě mnoho udělá, fandím ji. Měl jsem možnost poznat taky další lidi v rámci politického hnutí NEZÁVISLÍ, například předsedu hnutí Patrika Hujduse, se kterým jsem se sešel a diskutoval s ním o možnostech spolupráce. Zaujalo mě jeho pracovní nasazení, zapálení pro věc a dospěl jsem k závěru, že s takovým programem a s takovými lidmi chci vstoupit do politiky a něco v našem městském obvodě Ostrava-Jih změnit.

S čím tedy vstupujete do politiky?

S jasnou vizí s nejistým volebním výsledkem.

Jak to myslíte?

Mám jasnou představu, kam by měl Městský obvod Ostrava-Jih směřovat. Naším hlavním mottem pro nadcházející podzimní komunální volby je „JEŠTĚ BLÍŽE K LIDEM, NAPŘÍČ CELÝM JIHEM“. Jak jsem říkal, radnice v našem městském obvodě by měla fungovat lépe. Dle mého názoru má radnice být především pro občany, občanům by měla pomáhat a občané by se neměli bát na radnici se obrátit, to je význam první části motta. Městský obvod se skládá z více částí, a proto by tu měla být radnice pro všechny občany, ať už bydlí v Hrabůvce, Zábřehu, Dubině, v Bělském Lese, nebo ve Výškovicích. Všechny tyto části jsou nezbytnou součástí městského obvodu Ostrava-Jih, to je význam druhé části motta.

Jaké jsou základní pilíře vašeho volebního programu?

Je potřeba snížit provozní náklady radnice. Čtyři místostarostové a tři členové rady na řízení radnice je moc, stejně jako je zbytečné mít čtyřicet pět zastupitelů. Materiály na jednání rady a zastupitelstva je možné poskytovat pouze v elektronické podobě a snížil bych počet komisí i počet jejich členů.

Je nutné navýšit finanční prostředky na investice. Zde se dají použít mimo jiné právě ty peníze ušetřené na provozních nákladech. Radnice musí realizovat pouze transparentní veřejné zakázky a důsledně kontrolovat kvalitu prováděných prací. Má také být vstřícná vůči občanům městského obvodu. Volení zástupci a úředníci jsou zde pro občany, aby jim pomáhali. Nemají jim házet klacky pod nohy.

Radnice má s občany spolupracovat. Informovat je o svých záměrech a plánech, diskutovat s nimi o nich, naslouchat potřebám a požadavkům občanů a ve spolupráci s nimi hledat vždy to nejlepší řešení. Radnice má úzce spolupracovat také se všemi institucemi na území městského obvodu a v diskuzi má být partnerem, nikoli soupeřem.

Musíme také zvýšit bezpečnost v městském obvodě. Ať už dalším postupným rozšiřováním kamerového systému, navyšování počtu strážníků městské policie, prevenci kriminality, osvětou na školách, realizací programů pro děti, dospělé i seniory, kurzy sebeobrany a dalšími aktivitami. Je nutné zajistit bezpečnost kolem ubytoven a konkrétně také například v Bělském Lese. Měli bychom zavést bezdoplatkové zóny, nebát se řešit problémy, které nám způsobuje 13 ubytoven na území našeho městského obvodu. Je nutné zamezit obchodu s chudobou.

A co veřejný prostor?

Rozhodně ani na ten nezapomeneme. Chtěli bychom prosadit a zrealizovat celkovou estetizaci čtyř hlavních center v obvodu – Hlubiny, Náměstí SNP, Kotvy a Odry.

Dále bychom chtěli rekonstruovat komunikace a chodníky na území celého městského obvodu. Když se projdete městským obvodem je jich stále velké množství v neutěšeném stavu.

Pokračovat v nastaveném trendu výstavby cyklistických stezek, které doplní hlavní cyklistické stezky a přivedou cyklisty k významným místům nacházející se v našem městském obvodu. Osadit nové stojany na kola a nově osadit bikesharingova stání, neboli sdílená kola, která si můžete půjčit pomoci mobilní aplikace.

Nejpalčivějším problémem v našem městském obvodu je parkování vozidel. Řešení je několik, výstavba parkovacích domů, odstavných parkovacích stání, systému smart parking.

Veřejný prostor se skládá z drobných věcí, který ho výrazně doplňuje, osazení laviček, rekonstrukce veřejného osvětlení, vybudování workoutových a multifunkčních hřišť pro všechny občany všech věkových skupin.

Nejdůležitější součástí veřejného prostoru je zeleň. Rádi bychom vysadili nové stromy, které jednak budou plnit funkci ochrannou kolem páteřních komunikací, zlepšení ovzduší a klimatu. Vybudovali nové parky. Výsadba by byla doplněna křovinami.

V rámci veřejného prostoru chceme důsledně provádět údržbu mobiliáře, kontroly dřevin, jejich ořez a pravidelné kosení trávníků.

Přejeme Vám úspěch v podzimních volbách a děkujeme za rozhovor.

Děkuji, věřím, že mnozí občané městského obvodu Ostrava-Jih, kteří chtějí změnu, se vzhlédnou v našem programu a budou volit politické hnutí NEZÁVISLÍ.